Profil školy História školy Správa o vých. – vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy Školský parlament Rámcové učebné plány ISCED 1 Rámcové učebné plány ISCED 2

O škole

Profil školy

PROFIL ŠKOLY

 

V súčasnosti navštevuje našu školu 529 žiakov

 

 • sme škola  otvorená deťom, rodičom a verejnosti a to nielen obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním osobnosti žiaka, uplatňovaním nových progresívnych metód, ale aj korektnými vzťahmi
 • cieľom vyučovania podľa nového ŠkVP je naučiť žiakov komunikovať, vyhľadávať informácie, samostatne ich spracovávať, obhajovať svoje názory, premýšľať nad problémami, navrhovať a realizovať riešenia
 • anglický jazyk sa žiaci učia podľa školského vzdelávacieho programu už od 1. ročníka
 • žiaci pracujú na počítačoch nielen v učebniach informatiky, ale  priamo aj vo svojich triedach
 • škola má k dispozícii učebne cudzích jazykov, informatiky, fyziky a chémie, telocvičňu, jedáleň a najmä tím kvalifikovaných učiteľov
 • po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub a rôzne záujmové útvary (spevácky, informatiku, tanečný, výtvarný, strelecký, basketbalový, ...)
 • už viac ako 10 rokov  sa  na našej škole venujeme  intelektovo nadaným deťom, ktoré sa v súčasnosti vzdelávajú formou individuálnej integrácie 
 • v školskom roku 2015/2016 sme zriadili triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodných vied
 • naša škola je partnerskou školou pre študentov Trnavskej univerzity
 • udržujeme dlhodobé družobné styky so ZŠ Valtice

 

Strategické ciele školy:

1.Vychádzať z tradície školy a neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy.

2.Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie.

3.Budovať školu ako „otvorený systém“ schopný počúvať hlasy zvonku a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím.

4. Otvorene a transparentne riešiť všetky sociálno-patologické, či disciplinárne problémy žiakov, či pedagógov. Zabezpečiť spolu s odborníkmi, aby sa urobili účinné opatrenia na predchádzanie takýmto javom. 

 

Špecifikum:

 • jazykové vzdelávanie v školskom vzdelávacom programe   už od 1.ročníka (anglický jazyk) a od 7.ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk)
 • zavedenie nových predmetov 

 

 • obohatenie v  2.- 4.roč.
 • mediálna výchova v 5. ročníku,
 • cvičenia z matematiky v 7. a 9. ročníku,
 • cvičenia zo slovenského jazyka v 9. ročníku, 
 • konverzácia v nemeckom jazyku v 8. a 9. ročníku.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava