Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biologické praktiká BPR
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Dozor v jedálni
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chemicko-biologické praktiká CHB
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia a čítanie v nemeckom jazyku KCN
Literárno dramatická výchova LDV
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianská výchova OBV
Obohatenie OHT
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Školský klub detí SKD
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivé písanie TOF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria