Rada školy Zápisnica

Rada školy

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Dňa 28. 9. 2017 sa konalo zasadnutie Rady školy (RŠ). Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta, rodičov a zamestnancov školy – viď. prezenčná listina. ako hostia vystúpili PaedDr. M. Kánya a zástupkyňa Mgr. S. Halúsková.

Program:

  • Vyhodnotenie školského roka 2016/2017
  • Prerokovanie a schválenie Plánu práce školy na školský rok 2017/2018
  • Dislokácia dvoch materských škôl do pôsobnosti ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava
  • Odvolanie Mgr. D. Pavlíkovej a delegovanie nového člena Mgr. Z. Remenárová
  • plány riaditeľa školy
  • Diskusia
  • Uznesenie

 

Mgr. Halúsková vyhodnotila výchovno – vyučovacie výsledky žiakov a zároveň informovala o úspechoch žiakov v mimoškolských aktivitách, kde naša škola skončila na 1. mieste v Trnave.

PaedDr. Kánya predložil na schválenie Plán práce školy, ktorý bol jednohlasne prijatý. Ďalej nás informoval o dislokácii MŠ Spartakovská a MŠ Narcisova a o ďalších plánoch na zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školy.

Dňa 31. 8. 2017 bola odvolaná Mgr. D. Pavlíková z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Na jej miesto bola delegovaná Mgr. Z. Remenárová ako zástupkyňa mesta.

V diskusii sa riešil problém otvorenia hlavného vchodu z ulice Vančurova a problémy týkajúce sa jedálne.

 

Uznesenie:

Rada školy schválila Plán práce na školský rok 2017/2018.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava