Premena tradičnej školy na modernú Škola, ktorej to myslí Zdravá škola Vančurovský Dobrý anjel Enviroprojekt Priateľ z iného mesta Projekt KOZMIX Učím sa moderne Školské fórum - Týždeň mobility

Aktuálne projekty

Premena tradičnej školy na modernú

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130446.

Názov: Obsahová prestavba vzdelávacieho systému Základnej školy s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

 

 

FOTKY z projektu si môžete pozrieť TU .

 

Niečo nové o projekte:)       PROJEKT 1

                                                PROJEKT 2

 

Žiadosť našej školy bola prijatá 31. 5. 2011 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  vyhlásenej dňa 31. 3. 2011 v rámci operačného programu Vzdelávanie na  opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.

 

Celkové výdavky 146 606 ,45 €

Z toho NFP 139 276, 13 €

5% zriaďovateľ

Trvanie projektu 24 mesiacov

 

Cieľová skupina:

žiaci 2. -3.ročníka – matematika, slovenský jazyk, obohatenie, prírodoveda

žiaci 5.,6.-7. ročníka  - informatika

žiaci 7. ročníka – fyzika

žiaci 4.,5.,6.-8. ročníka – cudzie jazyky

žiaci 5.,6. ročníka – biológia

učitelia ZŠ s MŠ,

 

Výstup – vypracovanie pracovných listov, didaktických materiálov, metodických listov,  power point-ovských   prezentácií, otvorené hodiny pre verejnosť- rodičov, vybavenie učební didaktickou technikou, didaktickými pomôckami

 

Začiatok realizácie

  • prípravná fáza – 1.8. 2012-31. 7. 2013
  • realizácia – 1.8. 2013-31. 7. 2014

 

Ukončenie projektu 8. 12. 2014. Následné monitorovacie obdobie a aplikácia projektu s využitím vytvorených pracovných materiálov a zakúpenej didaktickej techniky bude trvať po dobu nasledujúcich piatich rokov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava