Rada školy Zápisnica

Rada školy

Rada školy

Rada školy ZŠ s MŠ Vančurova 38

 

Zástupcovia zamestnávateľa:

Mgr. Zuzana Remenárová, zást. zriaďovateľa

Ing. Jozef Alchus,  poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava    

Bc. Šimon Štefunko, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

 

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Jarmila Bachoríková, zást. rodičov ZŠ

Ing. Marianna Adamová, zást. rodičov ZŠ 

Gabriela Česneková, zást. rodičov MŠ

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Ľubomíra Šimončíková, učiteľka ZŠ

Mgr. Zdenka Macurová, učiteľka MŠ

 

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Zlatica Felingová,  vedúca školskej stravovne

 

Predseda RŠ:

Mgr. Ľubomíra Šimončíková, učiteľka ZŠ

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Dňa 28. 9. 2017 sa konalo zasadnutie Rady školy (RŠ). Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta, rodičov a zamestnancov školy – viď. prezenčná listina. ako hostia vystúpili PaedDr. M. Kánya a zástupkyňa Mgr. S. Halúsková.

Program:

  • Vyhodnotenie školského roka 2016/2017
  • Prerokovanie a schválenie Plánu práce školy na školský rok 2017/2018
  • Dislokácia dvoch materských škôl do pôsobnosti ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava
  • Odvolanie Mgr. D. Pavlíkovej a delegovanie nového člena Mgr. Z. Remenárová
  • plány riaditeľa školy
  • Diskusia
  • Uznesenie

 

Mgr. Halúsková vyhodnotila výchovno – vyučovacie výsledky žiakov a zároveň informovala o úspechoch žiakov v mimoškolských aktivitách, kde naša škola skončila na 1. mieste v Trnave.

PaedDr. Kánya predložil na schválenie Plán práce školy, ktorý bol jednohlasne prijatý. Ďalej nás informoval o dislokácii MŠ Spartakovská a MŠ Narcisova a o ďalších plánoch na zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školy.

Dňa 31. 8. 2017 bola odvolaná Mgr. D. Pavlíková z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Na jej miesto bola delegovaná Mgr. Z. Remenárová ako zástupkyňa mesta.

V diskusii sa riešil problém otvorenia hlavného vchodu z ulice Vančurova a problémy týkajúce sa jedálne.

 

Uznesenie:

Rada školy schválila Plán práce na školský rok 2017/2018.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava