• FinQ - program Nadácie SLSP

    Súčasťou programu Nadácie Slovenskej sporiteľne - FinQ sme od roku 2020.

    Program FinQ pomáha žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

    Vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

    IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

    Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

    Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií vytvorený na základe metodológie   v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2), rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

    Pre úspech programu FinQ je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Pre zvyšovanie ich profesijných kompetencií je v rámci programu vytvorená komplexná metodická podpora v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích modulov. Program prináša kvalitatívne nové didaktické pomôcky vo forme metodických a podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom osvojiť si zručnosti rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

    Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov prispejeme k tomu, že v budúcnosti budú finančne zdatní, budú sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájať do ekonomického a spoločenského života.

    „Program FinQ je aj o diagnostikovaní a rozvíjaní žitého prítomného vzťahu žiačok a žiakov k ekonomickým a sociálnym otázkam, nielen v ich prítomnosti, ale aj minulosti. V širšom chápaní je súčasťou rozvíjania ich ekonomicko-sociálneho vedomia. Z uvedeného vyplýva, že tento program nechápe finančnú gramotnosť len v užšom slova zmysle tak, ako je to bežné.“

    Doc. Paedr. Viliam Kratochvíl, PhD., odborný garant programu FinQ a vysokoškolský pedagóg

    „Programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj ich pedagógov, rodičov i širšej populácie. Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií, tak potrebných pre život v 21. storočí.“

    Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare