• O nás

    • Školský vzdelávací program

     „Škôlka plná zábavy“

      

     Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

     Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

      

     Cieľmi a poslaním výchovy a vzdelávania našej MŠ je:

     • napĺňať potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi
     • podporiť vzťah dieťaťa k pozorovaniu, učeniu hrou a aktívnemu bádaniu
     • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
     • získať adekvátne komunikačné, matematické, prírodovedné, psychomotorické, digitálne, sociálne kompetencie
     • učiť sa riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť
     • oboznamovať sa so zdravým životným štýlom a starať sa o svoje zdravie
     • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
     • oboznamovať sa, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa
     • tvorivohumanistický prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieťaťa
     • individuálne rozvíjať dieťa so špeciálnymi potrebami
     • podporovať deti v praktickom overovaní nových vedomostí
     • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi ľuďmi akejkoľvek národnosti a farby pleti
     • podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí

      

      

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare