• Čo je ŠKD

    • Školský klub detí (ŠKD) je nepovinné výchovno–vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.

     V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 26 trvale dochádzajúcich detí. Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania žiadosti o prijatie do ŠKD a v nasledujúcich rokoch zápisným lístkom do ŠDK.

     Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

     Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v herni ŠKD (spoločná ŠKD) a v areáli školy pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.

     V ŠKD si deti rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb.

     Účelne využívajú voľný čas, relaxujú po vyučovaní, formou didaktických hier si upevňujú svoje vedomosti.

     Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

     -         vzdelávacia

     -         spoločensko-vedná

     -         pracovno-technická

     -         prírodovedno-enviromentálna

     -         esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/

     -         telovýchovná, zdravotná a športová

     Výchovná činnosť sa uskutočňuje v  oddeleniach ŠKD.

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare