• Prevádzkový poriadok

    • Prevádzkovateľ:                        

     Základná škola s materskou školou, Vančurova 38 , 917 01 Trnava

     Telefonický kontakt: 033/3236921                                      

      

     Pred vstupom do areálu je každá osoba (návštevník) povinná oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom!

     Prevádzkový poriadok športového areálu sa vydáva za účelom dodržiavania platných predpisov k ochrane zdravia a bezpečnosti osôb.

     Je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v areáli.

     Deti do 6 rokov môžu vstupovať na ihrisko len v sprievode dospelej osoby.

     Používať posilňovacie prvky je dovolené len pod stálym dozorom dospelej zodpovednej osoby.

      

     Podmienky prevádzky:

     • Celý areál je možné využívať len na účely tomu určené.

     • Všetky aktivity návštevníkov areálu sú na vlastné nebezpečenstvo !

     • Doskočisko nie je možné využívať ako detské pieskovisko.

     • Celý areál spravuje, kontroluje a za areál zodpovedá poverený správca.

      

     Pokyny, povinnosti, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov areálu

     Zakázané je:

     • Vjazd s motorovým vozidlom a iným vozidlom

     • Jazdiť na bicykli, kolobežke, skejtborde, kolieskových korčuliach.

     • Vstupovať so psami a inými zvieratami.

     • Manipulovať s otvoreným ohňom.

     • Znečisťovať celý areál odpadkami a sprejovými nápismi.

     • Fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

     • Ničiť vybavenie areálu.

     • Poškodzovať trávnatú časť, okrasné kríky, stromy v areáli.

     • Používať vybavenie areálu na iné účely a iným spôsobom, ako je určené.

     • Používať vybavenie areálu v prípade, že je zreteľne viditeľné jeho poškodenie alebo je poškodenie viditeľne označené.

     • Používať nevhodnú obuv – kopačky s kovovými hrotmi, obuv s klincami (tretry) a podobne.

      

     Návštevník, osoba, ktorá sa nachádza v areáli je povinná:

     • Dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny správcu.

     • Vstupovať na ihrisko v obuvi s vhodnou podrážkou.

     • Správať sa slušne, bezpečne, aby neohrozovala ostatných a ani seba.

     • Dodržiavať čistotu a poriadok.

      

     Počas výchovnovzdelávacieho procesu za poriadok v areáli zodpovedajú vyučujúci a vedúci krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého areálu po ukončení vyučovacej hodiny, resp. krúžkovej činnosti.

      

     Povinnosti užívateľa multifunkčného ihriska

     1. Užívateľom multifunkčného ihriska (ďalej už len MI) sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestoroch ihriska.

     2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú činnosť vykonáva na multifunkčnom ihrisku každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

     3. Každý užívateľ MI je povinný sa riadiť pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu a kontakt sú uvedené na vstupnej tabuli, umiestnenej pri vstupe do MI.

     4. Užívateľ MI, ktorého správanie je v rozpore s mravnými, športovými a spoločenskými zásadami, bude s okamžitou platnosťou vykázaný (napr. vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, poškodzovanie majetku a pod.).

     5. Užívateľ MI je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a pravidlá ochrany pred požiarmi.

     6. Je prísne zakázané manipulovať s otvoreným ohňom v priestore MI (celého školského areálu)!

     7. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním a/alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, poškodeniu zdravia alebo k poškodeniu majetku. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho zavinením.

     8. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca (rodič) .

     9. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez prístupové plochy.

     10. Deti do 6 rokov môžu vstupovať na MI len v sprievode dospelej osoby.

     11. Deti do 15 rokov musia byť na MI pod dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej oprávnenej dospelej osoby.

     12. Žiaci Základnej školy s MŠ, Vančurova 38, Trnava, vstupujú na MI pod dozorom (v sprievode) učiteľa a/alebo školou poverenej zodpovednej osoby.

     13. Vstupovať so psami a inými zvieratami do priestoru MI je zakázané.

     14. Je zakázané využívať doskočisko ako detské pieskovisko.

     15. Je zakázané používať vybavenie MI v prípade, že je zreteľne vidieť jeho poškodenie, alebo je poškodenie viditeľne označené.

     16. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Je zakázané používať obuv poškodzujúcu povrch ihriska (napr. kopačky, tretry, topánky s podpätkom, zablatená a/alebo inak znečistená obuv).

     17. Na MI je zakázaný vstup so žuvačkou, zmrzlinou, nápojmi a/alebo potravinami.

     18. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch, kolobežkách, skejtbordoch a kolieskových korčuliach.

      

     Všeobecné ustanovenia

     1. Každý užívateľ areálu je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

     2. Prevádzkový poriadok  je zverejnený na internetovej stránke  ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava a pri vstupe do areálu ihriska.

     3. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže primátor Mesta Trnava uložiť pokutu do výšky 6638,78€. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa primátor Mesta Trnava dozvedel o tom kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho na uloženie pokuty.

     4. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € mestom Trnava, resp. orgánom štátnej správy a/alebo jej bude uložený zákaz vstupu do areálu MI po dobu 6 mesiacov.

     5. Každý návštevník svojím vstupom vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa plniť stanovené ustanovenia

      

     Tiesňové volania

     Telefónne linky pre tiesňové volania:

     112 – Integrovaný záchranný systém, tiesňové volanie

     150 – Hasičský a záchranný zbor

     155 – Záchranná zdravotná služba

     158 – Polícia SR

     033/5511555, 033/3236401 – Mestská polícia Trnava

      

     Aktualizované ku dňu : 11.11.2022

      

     RNDr. Dáša Černá, riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                                                               

      

      

      

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare