•   PROFIL ŠKOLY                                                         

    • Sme škola  otvorená deťom, rodičom a verejnosti a to nielen obsahom vzdelávaniaania, demokratickými princípmi, rešpektovaním osobnosti žiaka, uplatňovaním nových progresívnych metód, ale aj korektnými vzťahmi. 
    • Cieľom vyučovania podľa nového školského vzdelávacieho programu je naučiť žiakov komunikovať, vyhľadávať informácie, samostatne ich spracovávať, obhajovať svoje názory, premýšľať nad problémami, navrhovať a realizovať riešenia.
    • Anglický jazyk sa žiaci učia podľa školského vzdelávacieho programu už od 1. ročníka. 
    • Žiaci pracujú na počítačoch nielen v učebniach informatiky, ale  priamo aj vo svojich triedach. 
    • Škola má k dispozícii učebne cudzích jazykov, informatiky, fyziky a chémie, telocvičňu, jedáleň a najmä tím kvalifikovaných učiteľov.
    • Po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub a rôzne záujmové útvary. 
    • Na našej škole sa venujeme  intelektovo nadaným deťom, aj deťom so zsravotným znevýhodnením, ktoré sa v súčasnosti vzdelávajú formou individuálnej integrácie. 
    • Naša škola je partnerskou školou pre študentov Trnavskej univerzity.
    • Udržujeme dlhodobé družobné styky so ZŠ Valtice.

     

    Strategické ciele školy:

    1. Vychádzať z tradície školy a neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy.
    2. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie.
    3. Budovať školu ako „otvorený systém“ schopný počúvať hlasy zvonku a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím.
    4. Otvorene a transparentne riešiť všetky sociálno-patologické, či disciplinárne problémy žiakov, či pedagógov. Zabezpečiť spolu s odborníkmi, aby sa urobili účinné opatrenia na predchádzanie takýmto javom. 

     

    Špecifikum:

    • jazykové vzdelávanie v školskom vzdelávacom programe od 1.ročníka (anglický jazyk) a od 7. ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk, ruský jazyk)
    • zavedenie nových predmetov:   

    obohatenie v  2. - 4. ročníku 

    finančná gramotnosť v 5. ročníku 

    chemicko - biologické praktiká v 7., 8. a 9. ročníku

    cvičenia z matematiky v 9. ročníku 

    cvičenia zo slovenského jazyka v 9. ročníku.

     

     

     

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare